ОСОБИСТІ ДАНІ

П.І.П:    Дем’яненко Ольга Євгенівна

Посада:  доцент  кафедри іноземних мов
Миколаївський національний університет
ім. В.О. Сухомлинського

Контакти:         0512 37-88-06
olgademyanenko@gmail.com
fif1998@list.ru

 
ОСВІТА

2006                       звання доцента
2005                       ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності
                               
13.00.02 - теорія і методика навчання 
1994 – 1999          факультет іноземної філології Запорізького державного університету,
                              
спеціальність “Англійська мова та література”,
                              кваліфікація: філолог, викладач англійської мови та літератури
                              викладач німецької мови
                          

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2005                     Миколаївський національний університет

                              імені В.О.Сухомлинського, доцент кафедри іноземних мов

2002 – 2005          Гуманітарний університет "ЗІДМУ", м. Запоріжжя,

                              викладач, доцент кафедри іноземних мов

1999 – 2002          Гімназія №2, м. Запоріжжя, вчитель англійської мови

 

НАУКОВО - ДОСЛІДНА РОБОТА

2015 – 2018       Розвиток культурного інтелекту студентів у процесі крос-культурної взаємодії
                           в контексті глобалізації вищої освіти.

2012 – 2014       Формування крос-культурної компетентності студентів

                            у процесі професійної підготовки.

       2005             Формування слухо-вимовних навичок у шестилітніх учнів у        ситуації багатомовності.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Навчальний посібник "Мала енциклопедія давньої англійської літератури" з грифом "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів" (у співавторстві).

2. Словник-довідник "English literature terms across cultures" edited by T. Fillippieva. -  Миколаїв: МНУ, 2010. – 244 с. (у співавторстві)

3. Дем’яненко О.Є. Загальні аспекти формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. // Наукові записки. Серія: Філологічні науки: У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 81 (2). -  С. 352-355.

4. Дем’яненко О.Є. Формування кроскультурної компетенції в процесі підготовки майбутнього викладача іноземної мови // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89 (2). -  С. 203-206.

5. Дем’яненко О.Є. Підготовка фахівців іноземної мови у контексті міжкультурної інтеграції. //  Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог: Вид-во Нац. унів-ту "Острозька академія", 2011. – Вип. 19.- С. 449-453.

6. Дем’яненко О.Є. Навчання кроскультурного іншомовного спілкування студентів-нефілологів. // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського., 2011. – Вип. 35. - С. 62-66.

7. Дем’яненко О.Є. Переклад як спосіб розуміння культурної ідентичності в умовах міжкультурної комунікації. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика":  Збірник наукових праць. – Вип. 15. – Херсон: ХДУ, 2011. – С. 289-293

8. Дем’яненко О.Є. Формування компетенції міжкультурного спілкування засобами іноземної мови // Науковий вісник Волинського нац. унів. ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. - Луцьк: Вид-во ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - Вип. 24 (249). - С. 224-226 

9. Дем'яненко О.Є. Формування кроскультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – Вип. 6. – Част.1. – С. 167-172

10. Дем’яненко О.Є. Кроскультурний підхід під час підготовки сучасного вчителя іноземних мов у полікультурному освітньому середовищі // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 119. – С. 281-283 

11. Дем’яненко О.Є. Соціокультурний компонент формування полілінгвальної особистості засобами іноземної мови // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2013. –  Вип. 48. –  C. 128-132

12. Дем’яненко О.Є. Акультураційні стратегії та підготовка до міжкультурної взаємодії в поліетнічному просторі // Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2013. – Вип. 38. – С. 15-17

13. Дем’яненко О.Є. Місце іншомовної професійно-комунікативної компетенції  в процесі підготовки вчителів-філологів // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Вип. 20 (30). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 83-86

14. Дем’яненко О.Є. Акультураційні процеси та підготовка студентів до міжкультурної комунікації // Zbior raportow naukowych. "Nauka i Utworzenie XXI stulecia: Teoria, Praktika, Innowacje" (29-30.11. 2013). – Opole: Wydawca: Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. – Str. 47-49

15. Дем’яненко О.Є. Перспективи міжкультурної підготовки вчителів іноземної мови // Zbior raportow naukowych. "Wspolczesna nauka. Nowe perspektywy." (30-31.01. 2014). – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2014. – Str. 91-93

16. Дем’яненко О.Є. До проблеми формування мовної особистості студентів мовних спеціальностей в умовах кроскультурної інтеграції // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Ч. 2. – С. 107-112

17. Дем’яненко О.Є. Багатомовна професійна освіта як форма ефективної міжкультурної підготовки вчителя іноземної мови // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний  журнал. – Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка, 2014. - №8 (115). – С. 33-36