Леся Станіславівна Добровольська

 

 

 

Особисті дані

Посада:  доцент кафедри англійської філології,

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Адреса:

вул.. Нікольська,24,

факультет іноземної філології

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

м.Миколаїв, Україна 54030

Тел.: 0512 -378819, 378807

E-mail: kaf.angl.MSNU@gmail.com

ОСВІТА

2008   присуджено науковий ступінь доктора філософії Атестаційна колегія  Міністерства освіти і науки України 

2007 присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Спеціалізована вчена рада Південноукраїнського державного педагогічного університету ім.. К.Д.Ушинського

2011 присуджено вчене звання доцента кафедри англійської філології. Рішення Атестаційної колегії

1999 Диплом про вищу освіту -  Миколаївський державний педагогічний університет 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2011 -              доцент кафедри англійської філології, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

1999-2011     викладач кафедри англійської філології, Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

КУРСИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ

Англійська мова для студентів випускних курсів

Американська література

Англійська література

Сучасна американська література

Стилістика англійської мови

Курс академічного письма

НАГОРОДИ

2011 -           Грамота за відмінне впровадження сучасних методів навчання англійської мови

                     (Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського)

2007 -          Грамота за багаторічну працю в системі освіти, високий професіоналізм,

                    вагомий  внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів,

                    виховання  студентської молоді (Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського)

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

2013-2016 -      заступник координатора програми Темпус

2007  -              керівник студентської наукової роботи на кафедрі англійської філології

                         (Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського)

2000-2003   -   координатор представника Корпусу миру (США)

ПРОФЕСІЙНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

2014- член організації TESOL

МОВИ

Українська (рідна), російська (рідна), англійська, німецька.

ДОДАТОК

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. «Стилістика. Аналіз англомовного публіцистичного тексту». Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою).  - Миколаїв, МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014.
 2. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Стилістика сучасного англомовного публіцистичного тексту. Навчальний посібник. - Миколаїв: МНУ ім..В.О.Сухомлинського, 2011. – 190с.
 3. Добровольська Л.С., Мироненко Т.П. . Інтегрований курс навчання засобами англійської мови. Історія стародавніх цивілізацій: комунікативно-когнітивний аспект. Частина перша та друга. Миколаїв. Дизайн и полиграфия, 2009 – 214 с. 

Останні конференції:

 1. Добровольська Л.С. Використання інтерактивних технологій навчання англійської мови у мовному ВНЗ. Сучасні тенденції науки та освіти: актуальні проблеми германістики та перекладознавства: збірник наукових праць професорсько-викладацького складу та студентів за матеріалами VII науково-практичної конференції, присвяченої дню народження канд. пед. наук, доц. С.В. Будака / за заг. ред. Н.І. Козак, Л.В. Водяна. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. – С. 325-331.
 2. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. До питання контексту у сучасній американській прозі // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, С.В. Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 48.-328 с.
 3. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С.  Дискурсивний аналіз значення контексту у сучасній американській літературі. The International Scientific Association. “Global scientific unity 2014” (26-27 September 2014 Prague (Czech Republic)) “Science & Genesis” Електронний доступ: http://science-genesis.com
 4. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Дискурс ризику // Фукнциональная лингвистика: сб.науч.работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования.  –  № 4. –Симферополь, 2012. – С.34-36.                 
 5. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Сутність принципу рефлексивної активності у процесі навчання іншомовної мовленнєвої діяльності в умовах Болонського процесу // Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічних і психолого-педагогічних дисциплін: [Зб.матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.участю. 20 квітня 2012р., м. Євпаторія]. – Ялта; Євпаторія: [РВВ КГУ; ЕІСН КГУ]. 2012.  – С. 95-97.
 6. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. До питання синхронії та діахронії лексико-семантичної групи слів та шляхи її вивчення. Наукові записки. – Випуск 115. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2013.- С. 66-72
 7. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. До проблеми адаптації художнього тексту в кіно текст. Функциональная лингвистика: сб.науч.работ/ Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч.ред. А.Н. Рудяков. - №5. – Симферополь, 2013. -  С.266-268.
 8. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Реалізація принципу рефлексивної активності у процесі навчання іншомовної мовленнєвої діяльності. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць. № 1.42 (98) – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2013.
 9. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Вираження регіонального аспекту в американській літературі Міжкультурна германістика в українському контексті. Мат-ли ІІІ міжрегіональної наук.конф. –  Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського, 2012. – С.75-80.