МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі V Міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця», яка відбудеться 28 травня 2015 року. До участі в конференції запрошуються молоді науковці, аспіранти, магістранти, студенти.

Мета конференції – дослідження соціально-педагогічних, теоретико-методологічних та культурологічних тенденцій в системі сучасної освіти, виявлення можливих викликів та перспектив наукового пошуку.

У рамках роботи конференції планується робота секцій за такими напрямами:

 

Секція 1.  Формування професійної компетентності майбутнього фахівця в процесі вивчення іноземної мови.

Секція 2. Особливості професійної підготовки майбутнього фахівця у контексті крос-культурної взаємодії.

Секція 3. Актуальні проблеми прикладної лінгвістики та перекладознавства.

Секція 4. Лінгвістичні та методологічні аспекти викладання іноземних мов.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька.

Форми участі в конференції:

 

 • виступ із доповіддю на пленарному засіданні

 • виступ із доповіддю на секційному засіданні

 • публікація статей

Програма конференції:

 • відкриття конференції

 • пленарне засідання

 • участь у засіданні секцій

 • проведення тренінгу

 • підбиття підсумків, вручення сертифікатів, закриття конференції

 

До початку конференції передбачається випуск збірника науково-методичних праць «Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця» коштами учасників.

Для участі у конференції необхідно до 22 травня 2014 року надіслати на електронну адресу (додається)

 • Окремим файлом інформацію щодо автора (форма додається). Файл називати за прізвищем учасника, наприклад «Сидоренко_інфо»

 • Окремим файлом електронну версію статті, оформлену відповідно до вимог (додається). Файл називати за прізвищем учасника, наприклад «Сидоренко_стаття»

 • Копію квитанції про грошовий переказ коштів. Файл назвати «Сидоренко_оплата»

 

Фінансові умови:

 • Вартість публікації статті обсягом 1-3 сторінки – 45 гривень, 3 та більше трьох сторінок – 20 гривень за одну сторінку.

Вимоги до оформлення статті (приклад додається)

Статті мають відповідати наступним вимогам:

 • Обсяг статті – 3-5 сторінок.

 • Статті просимо оформити таким чином: формат А4 шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали. Межі сторінки: зліва, справа, зверху, знизу – 2 см. Абзацний відступ 0,75 см. В електронному варіанті таблиці, схеми та малюнки виконати в тексті у відповідному масштабі.

 • У лівому кутку – обов’язково індекс УДК. Далі через інтервал – ініціали, прізвище великими літерами. Нижче науковий ступінь, посада наукового керівника (для студентів). Посередині великими літерами – заголовок статті. Нижче посередині анотація курсивом. Далі – текст, вирівняний у ширину.

 • Кожна стаття повинна містити таку структуру:

 • Постановка проблеми.

 • Аналіз останніх досліджень та публікацій.

 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

 • Формулювання цілей статті (постановка завдання).

 • Виклад основного матеріалу дослідження.

 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 • Анотація українською (на початку) та англійською (в кінці) мовами з назвою статті та прізвищами автора та наукового керівника (вирівнювання посередині).

 • Назва файлу повинна мати прізвище та ініціали автора (напр. Іванов К.С.)

 

Статті обов’язково повинні містити результати власного дослідження та не містити логічних, стилістичних, друкарських помилок. За зміст тез, коректність посилань відповідальність несуть автор та науковий керівник.

Cтатті, що не відповідають указаним вимогам, будуть відхилені. Оргкомітет зберігає за собою право на редагування та скорочення матеріалів.

 

Статті приймаються до 22 травня 2014 року.

Електронний варіант статті, відомості про автора, копію квитанції про сплату надсилати на електронну адресу shyyan@i.ua

Кошти надсилати поштовим переказом на адресу: 54017, м.Миколаїв, вул.Радянська б.13, кв.44, Мороз Тетяні Олександрівні

 

Оргкомітет конференції:

канд. філол. наук, доцент Козак Надія Ігорівна

канд. пед. наук, доцент Мороз Тетяна Олександрівна

канд. пед. наук, доцент Дем’яненко Ольга Євгенівна

канд. пед. наук, доцент Шиян Тетяна Володимирівна 067-512-42-27

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК 371.4 +371.18

О.В. ІВАНОВА

Науковий керівник – к.п.н., доцент О.А.Сидоренко

 

КРОСКУЛЬТУРНА ОСВІТА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У статті розглядаються напрями впровадження кроскультурної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови в українську систему освіти, засоби формування особистості вчителя та його міжкультурної компетентності, розповідається про доцільність використання новітніх інформаційних технологій у процесі підготовки.

 

Постановка проблеми. В останні роки посилився процес глобалізації усіх сфер людської діяльності, а тому пожвавився інтерес до вивчення іноземних мов, знання яких створює відкритий простір для самореалізації індивіда, зокрема особистості вчителя іноземної мови…

 

Література

 1. Заболотська О.О. Принципи розвитку індивідуальності майбутнього викладача іноземної мови/О.О. Заболотська // Педагогіка і психологія. – К., 2005. –  №3. – С. 61 – 70.

 2. Калужна Г. Викладання іноземної мови з використанням інтернет-ресурсів//Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – №2. – С. 23 – 29.

 

O.  Ivanova

Scientific supervisor: associate professor O. SYDORENKO

 

CROSS-CULTURAL EDUCATION OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER USING INFORMATION TECHNOLOGIES.

 

The article reveals the directions of introduction of cross-cultural training of future foreign language teachers ​​in the Ukrainian system of education, the means of formation of a teacher's personality and his cross-cultural competence, explains the need of using of advanced information technologies in the process of training.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Прізвище _________________________________________

Ім’я _______________________________________________

По-батькові __________________________________________

Назва навчального закладу ______________________________________

Посада (для професорсько-викладацького складу) ______________________________

Науковий ступінь (для професорсько-викладацького складу) ___________________________

Курс, факультет, група (для студентів) _______________________________________________

Тема доповіді   ___________________________________________________________________

Тематичний напрямок _____________________________________________________________

Форма участі _____________________________________________________________________

Науковий керівник (для студентів, магістрантів) _______________________________________

Контактний телефон          __________________________________________________________