КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ

Кафедра перекладу – наймолодша кафедра на факультеті іноземної філології – була створена за ініціативою декана факультету того часу Сергія Валерійовича Будака наприкінці 2006 року. Завідувачі кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Феліксівна Лощенова, доктор педагогічних наук, професор Анжеліка Костянтинівна Солодка (з 2016 р.).

Кафедра забезпечує викладання теоретичних та практичних дисциплін, пов’язаних з різноманітними проблемами англійського та українського перекладу.

Хоча історія кафедри налічує лише десять років, за цей час вона зазнала багатьох змін, які стосувалися як її назви, так і різноманітних подій в її житті та розвитку. Так, на початку створення, кафедра мала назву теорії та практики перекладу, яка потім змінилася на романо-германської філології, з 2011 року – перекладознавства, теперішня назва – кафедра перекладу.

Дружній колектив кафедри перекладознавства складають дев’ять  викладачів, які викладають практичні та теоретичні дисципліни на спеціальності «Переклад». Серед них – досвідчені викладачі: д.п.н., проф. Солодка А.К., к.п.н., доц. Волченко О.М., к.п.н., доц. Абабілова Н.М., к.п.н., доц. Шапочка К.А., к.п.н., ст. викладач Сидоренко Ю.І., ст. викладач Агєєва В.О.,  викладачі Нікішина В.В., Васіна І.В, Усаченко І.В.

Усі викладачі кафедри плідно працюють над підвищенням науково-методичного рівня, про що свідчить робота над дисертаційними дослідженнями за різними науковими напрямками, численна кількість публікацій у фахових виданнях та виданнях, що зареєстровані у науковометричних базах.

Коло наукових інтересів наших викладачів різностороннє.  Доктор пед. наук, професор Солодка А.К. досліджує теоретико-методичні засади кроскультурної взаємодії учасників педагогічного процесу вищих навчальних закладів. Канд. пед. наук, доцент Волченко О.М. особливу увагу приділяє вивченню складових комунікативної компетенції майбутніх фахівців іноземної мови. Канд. пед. наук, доцент Абабілова Н.М. займається питанням конкурентоздатності майбутніх перекладачів. Канд. пед. наук, доцент Шапочка К.А., окрім активної теоретичної та практичної перекладацької та викладацької діяльності, приділяє увагу проблемам інклюзивної освіти в розрізі викладання іноземних мов. Канд. пед. наук, ст. викладач Сидоренко Ю.І. у 2016 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Теорія та методика виховання». Наукові інтереси канд. пед. наук, ст. викладача Агєєвої В.О. пов’язані з архетипною і стереотипною символікою вогню в англійській та українській мовах. Викладач Нікішина В.В. досліджує проблеми методикою викладання іноземної мови. Викладачі Васіна І.В. та Усаченко І.В. продовжують працювати над дисертаційними дослідженнями на здобуття ступеня кандидата філологічних наук.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі за кафедральною темою «Переклад як центральна ланка полілінгвальної опосередкованої комунікації». Керівники теми: завідувач кафедри, к.п.н., доц. Лощенова І.Ф. (2012-2015), завідувач кафедри, доктор пед. наук, професор Солодка А.К. (2016-2017). Мета виконання теми: дослідити когнітивно-дискурсивні аспекти мовних одиниць різних рівнів в оригіналі та перекладі і екстралінгвістичний та лінгвістичний компоненти у формуванні професійної компетентності майбутнього перекладача.

Етапи виконання кафедральної теми

І. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства (1.09.2012-30.06.13).

ІІ. Концептуальні засади перекладу як центральної ланки полілінгвальної опосередкованої комунікації (1.09.2013-30.06.14).

ІІІ. Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу (1.09.2014-30.06.15).

  1. . Соціокультурне варіювання мови в аспекті перекладу. Термін виконання (1.09.2015-30.06.16).
  2. . Перекладознавчий аналіз текстів різних функціональних стилів (1.09.2016-30.06.17).

Усі викладачі кафедри є постійними учасниками міжнародних та всеукраїнських науково-практичних та Інтернет-конференцій: «Мова в контексті культури та міжкультурної комунікації» (м. Луганськ); «Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір» (м. Умань); «Сучасні тенденції розвитку корекційної освіти» (м. Кам’янець-Подільський); «Сучасні проблеми науки та освіти» (м. Алушта); «Мови і світ: дослідження та викладання» (м. Кіровоград); «Вища школа: національні пріоритети і європейські орієнтири» (м. Черкаси); «Современные тенденции в педагогической науке Украины и Израиля: путь к интеграции» (м. Одеса); «Переклад у мультикультурному просторі: школи, традиції, перспективи», «Сучасні проблеми лінгвістики та перекладознавства» (м. Херсон); «Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань» (м. Львів); «Пріоритети германського та романського мовознавства» (м. Луцьк); «Міжнародне співробітництво та університетська освіта», «Сучасні тенденції освіти» (м. Миколаїв); «Університетська автономія і баланс між викладанням і дослідженням» (м. Болонья, Італія); «Стратегия качества в промышленности и образовании» (м. Варна, Болгарія); «Сучасні проблеми розвитку людського суспільства» (м. Одеса-Лондон); «International Educational Week. Ukraine: Education in the Context of Globalization».

Кожного року під керівництвом викладачів кафедри студенти, які навчаються за спеціальністю «Переклад», беруть участь у міжнародних та всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях, олімпіадах, перекладацьких конкурсах, займаються плідною науково-дослідницькою роботою з різноманітних питань перекладознавства під час написання курсових та дипломних робіт.

Студенти та викладачі кафедри отримують гранти на стажування у Великій Британії, Швеції, Німеччині, США, беруть участь у різноманітних міжнародних програмах. Студенти спеціальності «Переклад» проходять стажування на мовних курсах у м. Берлін, у літніх молодіжних таборах у США.

На кафедрі традиційно проходять міжнародні семінари «Human Rights» в рамках угоди, укладеної з Умеа університетом (Швеція). Викладачі і студенти беруть активну участь у конференціях та науково-практичних семінарах, які проводять викладачі шведського вищого навчального закладу. За шість роки майже 70 учасників отримали сертифікати міжнародного зразка. За рамками угоди було проведено ще два заходи, грантово отримані к.п.н., доцентом Шапочкою К.А. за підтримки Шведського Інституту та Посольства Швеції в Україні: «Права людини в освіті» (“Human Rights in Education”) у 2015 р., «Працевлаштування молоді та права людини» (“Youth Employment and Human Rights”) у 2016 р. Заходи були модеровані доцентом кафедри перекладу Абабіловою Н.М., викладачем кафедри перекладу Усаченко І.В.

Кафедра розвиває довгострокові програми співпраці з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Херсонським державним університетом, Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського, Чжецзянським класичним університетом (КНР), Інститутом Європейської освіти (Німеччина), Київським молодіжним центром з програми Camp America тощо.

Згідно з навчальною програмою студенти проходять перекладацьку практику в провідних організаціях та на підприємствах міста: ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», Миколаївській облдержадміністрації, виконкому Миколаївської міської ради, комунальному підприємстві «Міжнародний аеропорт Миколаїв», ТОВ «Чорноморська яхтена верф», ТОВ «ТрансЛінк-Україна», БП «Лінгвіст», БП «Профальянс»,ТОВ «Техніка і технології» та інших. За результатами практики найкращим студентам пропонують місце роботи в організаціях та на підприємствах міста, а також запрошують до участі у знаменних подіях, що відбуваються в Миколаєві, у якості професійних перекладачів. Так, восени 2009 року студенти обслуговували VІІ Чемпіонат Європи з жіночого боксу. Кафедра отримала грамоту від міської державної адміністрації та подяку від країн-учасників за високий рівень професіоналізму студентів та внесок у міжнародну співпрацю з країнами Європи.

Завдяки міцним дружнім зв’язкам з посольствами Держави Ізраїль, Греції, Південної Кореї кафедрою створено культурні центри, де студенти мають змогу вивчати мови цих країн, відвідувати виставки, брати участь у зустрічах з видатними представниками зазначених країн.