Описание: IMG_0064

Перейти до списку викладачів

Інформаційний пакет спеціальності

Кафедра перекладознавства – наймолодший підрозділ на факультеті іноземної філології – створена за ініціативою декана факультету того часу Сергія Валерійовича Будака наприкінці 2006 року (наказ № 193 від 20.12.2006 р.).

Завідувач – професор, доктор філологічних наук Майстренко Мирослава Іллівна. Кафедра забезпечує викладання теоретичних та практичних дисциплін, пов’язаних з проблемами англійського та українського перекладу.

 Історія кафедри налічує лише сім років, проте її життєпис наповнений значними подіями та змінами у процесі становлення і розвитку. Колектив кафедри, викладачі-перекладознавці, викладають практичні та теоретичні дисципліни на спеціальності «Філологія. Переклад».

Серед них – досвідчені фахівці – к.п.н., доц. Лощенова І.Ф., к.п.н., доц. Волченко О.М., к.п.н., викладачі Нікішина В.В., Бондур Ю.В., Васіна І.В. Поряд з ними працюють молоді викладачі, творчий внесок яких у діяльність кафедри заслуговує на увагу. Так, викладачі Абабілова Н.М. та Шапочка К.А. захистили кандидатські дисертації. Над дисертаційними дослідженнями працюють Сидоренко Ю.І., Гордієнко О.І. та Усаченко І.В. Всі викладачі плідно працюють над підвищенням науково-методичного рівня, мають велику кількість публікацій у фахових та спеціальних виданнях.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри перекладознавства охоплює різні теоретичні та практичні аспекти перекладу та методики викладання перекладацьких дисциплін. Зокрема, доцент Лощенова І.Ф. займається проблемами компаративістики англійської та української мов.

 У центрі уваги наукової діяльності доцента Волченко О.М. – вивчення  чинників комунікативної компетенції майбутніх фахівців іноземної мови. Викладач Нікішина В.В. вивчає проблеми, пов’язані з методикою викладання іноземних мов для майбутніх перекладачів. Доцент Абабілова Н.М. переймається питаннями конкурентноздатності перекладачів. Захистивши у листопаді 2012 року кандидатську дисертацію продовжує наукове дослідження за темою «Формування конкурентноздатності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки». Кандидат педагогічних наук Шапочка К.А. після захисту (грудень 2012 р.) розширює сферу дослідження щодо особливостей формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів із затримкою психічного розвитку у процесі вивчення іноземної мови. Молоді викладачі – кращі випускники нашого університету – навчаються в аспірантурі та проводять наукові дослідження у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах України: Бондур Ю.В. – аспірантка лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ); Сидоренко Ю.І. – аспірантка лабораторії сімейного виховання Інституту проблем виховання НАПН України (м. Київ). Викладач Усаченко І.В. працює на дисертацією на здобуття кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Викладачі кафедри плідно працюють над науково-дослідницькою кафедральною темою «Переклад як центральна ланка полілінгвальної опосередкованої комунікації» під керівництвом к.п.н., доц. Лощенової Ірини Феліксівни. Дисертаційні дослідження, численні фахові публікації, виступи на наукових конференціях, дипломні та курсові роботи студентів спрямовані на дослідження когнітивно-дискурсивних аспектів мовних одиниць різних рівнів в оригіналі і перекладі та екстралінгвістичних і лінгвістичних компонентів у формуванні професійної компетентності майбутнього перекладача.

Усі викладачі кафедри є постійними учасниками міжнародних та всеукраїнських науково-практичних та Інтернет-конференцій: «Мова в контексті культури та міжкультурної комунікації» (м. Луганськ); «Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір» (м. Умань); «Сучасні тенденції розвитку корекційної освіти» (м. Кам’янець-Подільський); «Сучасні проблеми науки та освіти» (м. Алушта); «Мови і світ: дослідження та викладання» (м. Кіровоград); «Вища школа: національні пріоритети і європейські орієнтири» (м. Черкаси); «Современные тенденции в педагогической науке Украины и Израиля: путь к интеграции» (м. Одеса); «Переклад у мультикультурному просторі: школи, традиції, перспективи», «Сучасні проблеми лінгвістики та перекладознавства» (м. Херсон); «Соціально-економічні та правові дослідження в суспільстві знань» (м. Львів); «Пріоритети германського та романського мовознавства» (м. Луцьк); «Міжнародне співробітництво та університетська освіта», «Сучасні тенденції освіти» (м. Миколаїв); «Університетська автономія і баланс між викладанням і дослідженням» (м. Болонья, Італія); «Стратегия качества в промышленности и образовании» (м. Варна, Болгарія); «Сучасні проблеми розвитку людського суспільства» (м. Одеса-Лондон).

Значний інтерес фахівців-перекладознавців викликають наукові публікації наших викладачів у різноманітних фахових виданнях, серед них: Лощенова І.Ф. «Полікультурний підхід як сучасний гарант плюралістичної демократичної освіти» (Житомир, ЖДУ імені І. Франка), «Полікультурна підготовка  майбутнього фахівця в умовах університетської освіти» (Миколаїв, ОІППО); Волченко О.М. «Критерії та рівні комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов» (Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова), «Стратегії та прийоми перекладу реалій-американізмів» (Київ, Видавничий дім Дмитра Бураго), «Аналіз повтору як лексико-семантичного засобу реалізації зв’язності тексту в українському художньому перекладі» (Луцьк, ЛНУ); Абабілова Н.М. «Професійний імідж перекладача як одна із складових його конкурентоздатності» (Одеса, ПДПУ імені К.Д. Ушинського), «Проектна діяльність як пріоритетна форма організації позааудиторної самостійної роботи майбутніх перекладачів» (http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/10/index10.htm), «Підготовка перекладачів як педагогічна проблема» (Кіровоград, КДПУ імені В. Винниченка); Шапочка К.А. «Інклюзивне навчання як шлях порозуміння та взаємодії молодих школярів на уроках іноземної мови» (Київ, ПП «Актуальна освіта»); Сидоренко Ю.І. «Засоби уникнення категорії роду при перекладі художніх творів» (Миколаїв, МНУ імені В.О. Сухомлинського); Нікішина В.В. «Проблеми відтворення мовних реалій» (Херсон, ХДУ); Усаченко І.В. «Актуальні проблеми білінгвізму» (Сімферополь, ТНУ імені В.І. Вернадського).

Здійснюється активна співпраця викладачів кафедри з науковцями країн СНД та Європи, стажування як у державних освітніх закладах, так і в країнах Європейського Союзу і США. Так, к.п.н., доц. Лощенова І.Ф. проходила стажування в лабораторії навчання іноземних мов Інституту Педагогіки АПН України, у центрі прикладних лінгвістичних наук у Великій Британії (Centre for Applied Language Sciences, Reading University, GB); викладач Шапочка К.А. пройшла стажування в Умеа Університеті за програмою «The Visby Programme Summer University» (Швеція), працювала у літньому таборі New Jersey Camp Jaycee для осіб з обмеженими можливостями та інвалідів (штат Пенсільванія, США).

На кафедрі традиційно проходять практичні семінари «Human Rights» в рамках угоди, укладеної з Умеа університетом (Швеція). Викладачі і студенти беруть активну участь у конференціях та науково-практичних семінарах, які проводять викладачі шведського вищого навчального закладу. За чотири роки майже 70 учасників отримали сертифікати міжнародного зразка.

Кафедра розвиває довгострокові програми співпраці з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Херсонським державним університетом, Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського, Чжецзянським класичним університетом (КНР), Інститутом Європейської освіти (Німеччина), Київським молодіжним центром з програми Camp America тощо.

У рамках підписаної угоди з Миколаївською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 викладач Нікішина В.В. проводила практичні заняття для старшокласників у класах перекладацької спрямованості впродовж 2008-2012 років.

Студенти та викладачі кафедри отримують гранти на стажування у Великій Британії, Швеції, Німеччині, США, беруть участь у різноманітних міжнародних програмах. Крім того, майбутні перекладачі проходять стажування на мовних курсах у Німеччині (м. Берлін), літніх молодіжних таборах у США, в результаті чого отримують сертифікати міжнародного рівня.

Згідно з навчальною програмою студенти проходять перекладацьку практику в провідних організаціях та на підприємствах міста: ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод», ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв», Миколаївській облдержадміністрації, виконкому Миколаївської міської ради, комунальному підприємстві «Міжнародний аеропорт Миколаїв», ТОВ «Чорноморська яхтена верф», ТОВ «ТрансЛінк-Україна» та інших. За результатами практики кращі студенти отримують робочі місця в організаціях та на підприємствах міста, а також запрошуються до участі у знаменних подіях, що відбуваються в Миколаєві, в якості професійних перекладачів.

Завдяки міцним дружнім зв’язкам з посольствами Ізраїлю, Греції, Південної Кореї кафедрою створено культурні центри, де студенти мають змогу вивчати мови цих країн, відвідувати виставки, брати участь у зустрічах з видатними представниками зазначених країн. За підтримки Ізраїльського центру та посольства Держави Ізраїль в Україні у квітні 2011 року була проведена I міжнародна студентська конференція. На базі центру діють молодіжні проекти Цофім, Тагліт, МАСА. Щороку проводяться тижні Держави Ізраїль у Миколаєві, щомісяця – зустрічі з представниками ЗМІ, майстер-класи з фотомистецтва, перегляд фестивальних та лінгвокраїнознавчих фільмів, святкування державних та національних свят. Зокрема, у вересні 2011 року до Дня міста Миколаєва студентські активи вузів міста за підтримки Ізраїльського культурного центру та посольства Держави Ізраїль в Україні провели культурно-масовий захід «Разом – ми сила!».

У серпні 2010 року за ініціативою Миколаївського обласного товариства греків «Нова Еллада» було створено Центр грецької культури. Основною метою діяльності центру є популяризація грецької культури та ознайомлення з історією та традиціями Греції. Практичні заняття з новогрецької мови, засідання грецького клубу, тематичні вечори, що проходять у Центрі, сприяють зближенню європейської молоді, допомагають подолати стереотипи негативного відношення до інших народів, створюють відчуття ідентичності з європейськім суспільством.

Спільними зусиллями членів кафедри останнім часом якість освіти набагато покращилася. Більшість викладачів – вмілі перекладачі, які з задоволенням діляться своїм величезним досвідом зі студентами.