КАФЕДРА НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

Кафедру німецької філології було створено у вересні 1998 року. З 2003 року кафедру очолював кандидат філологічних наук, професор Осипов П.І., а з 2008 завідувачем кафедри є доктор філологічних наук, професор Таранець В.Г. На кафедрі перекладу та німецької філології працюють: доктор філологічних наук, професор Таранець В.Г., чотири кандидати філологічних наук – Козак Н.І., Осипов П.І, Водяна Л.В., Корнєва Н.А., Баркарь У.Я., а також викладачі Кирилюк С.В., Коваленко О.В., Рзаєва В.В., Корягіна А.А., Умарова А.А., Похитун Т.А. Члени кафедри здійснюють роботу на денному, заочному відділеннях та в магістратурі.

Викладачі кафедри активно займаються науковою та науково-методичною роботою. За час існування кафедри захищено кандидатські дисертації: зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (Козак Н.І.), 10.02.15 – загальне мовознавство (Корнєва Н.А.), 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство (Баркарь У.Я.), а також підготовлено до захисту кандидатську дисертацію Кирилюк С.В. та Корягіна А.А. 

Пріоритетними напрямками роботи кафедри є наукова, навчально-методична та виховна робота. Науково-дослідна робота кафедри перекладу та німецької філології здійснюється за кафедральною темою “Прагма-стилістичні та лінгво-когнітивні характеристики тексту і дискурсу (синхронія та діахронія); науковий керівник –  к.філол.наук, доц. Козак Н.І.

На кафедрі щорічно проводяться регіональні науково-практичні конференції з напрямку: «Міжкультурна германістика в українському контексті». Члени кафедри беруть участь в університетських, міжвузівських, міжрегіональних та міжнародних конференціях і семінарах. Проводяться науково-методичні семінари «Лінгводидактичні основи міжкультурної комунікації» (керівник – к.філол.н., проф. Осипов П.І.) та «Новітні технології у методиці викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах» (керівник – ст.викл. Кирилюк С.В.). На засіданнях методичних семінарів обговорюються питання впровадження у навчальний процес сучасних технологій навчання та виховання, значна увага приділяється обміну передовим досвідом колег.

Навчально-методична робота є одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри, вона ґрунтується на принципах науковості, наступності, багатоступеневості та безперервності вищої педагогічної освіти, використання можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, узагальненні та впровадженні передового педагогічного досвіду.

Студенти та викладачі кафедри отримують гранти на  стажування в  Німеччині та Австрії, беруть участь у  міжнародних програмах,  проходять стажування на мовних курсах у Німеччині (м. Берлін, м. Регенсбург, м.Бонн, м. Мангейм) та Австрії (м. Відень), працюють у літніх молодіжних таборах для етнічних німців. Кращі студенти отримують можливість працювати над дипломними та магістерськими роботами в університетах Німеччини (Сторчак І., Дандерфер М.).

Викладачі кафедри проходили стажування у Німеччині ( доц. Козак Н.І., проф. Осипов П.І. – м. Ганновер; доц.. У.Я. Баркарь – м. Мангейм;., а також беруть активну участь у семінарах Гете-Інституту у м. Києві.)  

Кафедра є колективним членом Асоціації українських германістів (АУГ) від початку її заснування, викладачі беруть активну участь у конференціях та семінарах, які проводить АУГ.

Співпраця  з освітніми закладами міста і області  є одним із основних напрямків роботи кафедри.  Викладачі кафедри читають лекції та проводять практичні заняття на курсах підвищення кваліфікації для вчителів німецької мови у Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, протягом багатьох років є членами журі на ІІІ Всеукраїнському етапі предметних олімпіад (німецька мова),  на ІІ етапі обласного конкурсу «Вчитель року» в номінації «Іноземна мова. Німецька»., для вчителів міста і області проводяться  на базі кафедри засідання творчих груп, на яких обговорюються актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах і в загальноосвітніх школах.

   Велика увага на кафедрі приділяється науково-дослідній роботі студентів. Щороку проводиться Міжрегіональна науково-практична конференція студентів «Актуальні проблеми германських та слов’янських мов» та регіональна наукова конференція викладачів «Міжкультурна германістика в українському контексті». Студенти кафедри німецької філології беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях.   

У межах наукової діяльності кафедри виділилась дослідницька тема «Німецькі імена і прізвища на Півдні України», присвячена вивченню етимології власних імен та впливу української та російської мов на німецькі прізвища, під керівництвом к.філол.н, доц. Козак Н. І. За темою:

• здійснюється індивідуальне наукове дослідження для докторської дисертації (Козак Н. І.), у рамках якого у 2013-2014 отримано наукову стипендію від ДААД, готується однойменна монографія;

• ведуться аспірантські дослідження;

• керуються магістерські роботи;

• підготовлено студентську конкурсну наукову роботу на тему «Функціонування німецьких прізвищ у соціокультурному просторі Німеччини» (Вереєвська К.) під керівництвом к.філол.н., доц.. Козак Н. І., яка була відзначена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт;

• опубліковано ряд статей і доповідей.

При кафедрі німецької філології діє студентська лінгвістична науково-проблемна лабораторія «Перекладацькі студії», під керівництвом викл. Нечепоренко М. А., створена з метою залучення студентської молоді до науково-творчої роботи через професійно і соціально спрямоване використання знань та вмінь з іноземної мови. До робочої групи входять студенти 2-5 курсів (Головатюк Я., Сукліян В., Сисоєва К., Вереєвська К., Сотник К., Васильєва В. та ін.). Результати пошукової роботи втілюються у наукових публікаціях студентів під керівництвом викладачів та творчих перекладах класиків художньої літератури,  викладених у збірках студентських перекладів і презентованих на факультетських літературних вечорах.

Викладачі та співробітники кафедри керують написанням наукових статей та робіт студентів (керівники –  д.філол.н., проф. Таранець В.Г., к.філол. н., проф. Осипов П.І., к.філол.н Баркарь У.Я., к.філол.н.  Корнєва Н.А., к.філол.н, доц. Водяна Л.В.). Висвітлення результатів студентської наукової діяльності відображено у збірниках наукових праць. З метою підготовки молодих науковців, студентів залучають до наукових семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій, симпозіумів, конкурсів наукових та навчально-дослідницьких робіт студентів, олімпіад.

Науково-дослідна діяльність студентів, що організовується в проблемних,  наукових гуртках – структурних складових студентського наукового товариства, безпосередньо пов’язана з науковими дослідженнями викладачів і виступає важливою формою організації самостійної роботи студентів. 

У процесі університетської підготовки майбутніх викладачів студентська наукова робота підпорядкована пріоритетній ідеї інтеграції навчального та наукового процесів й реалізується за наступними напрямками: поглиблене вивчення дисциплін; ознайомлення з сучасними досягненнями науки; оволодіння методологією наукового пізнання; розширення наукового кругозору; розвиток культури наукового мислення; оволодіння уміннями й навичками постановки й вирішення інтелектуальних проблем і завдань та ін. Усі вище зазначені напрями допомагають сформувати потенціал майбутніх науковців.

Згідно з навчальною програмою студенти проходять педагогічну  практику в гімназіях, ліцеях та кращих школах міста та області, а згодом і отримують робочі місця у цих освітніх закладах.

100-річний досвід освітянської діяльності Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського є гарантією високого рівня підготовки фахівців в університеті загалом та зі спеціальності 8.02030302 «Мова і література (німецька») – зокрема. Науковий і кадровий потенціал, матеріально-технічна база університету, широкі і міцні зв’язки МНУ імені В.О.Сухомлинського з вітчизняними та міжнародними закладами вищої освіти є основою для забезпечення на належному рівні фахівців освітянської діяльності .