Тетяна Платонівна Мироненко

 

 

 

Особисті дані

Посада:  завідуюча кафедри англійської філології,

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Адреса:

вул.. Нікольська,24,

факультет іноземної філології

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

м.Миколаїв, Україна 54030

Тел.: 0512 -378819, 378807

E-mail: kaf.angl.msnu@gmail.com

ОСВІТА

2008   присуджено науковий ступінь доктора філософії                              Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України                                                                 

2001 присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук                Спеціалізована вчена рада Південноукраїнського державного педагогічного ніверситету ім. К.Д.Ушинського  

1977 Диплом про вищу освіту                                                                     Ізмаїльський державний педагогічний університет 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2007-               завідуюча кафедри англійської філології,

                        Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

2003 - 2007     декан факультету іноземної філології,

                        Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

1998 - 2003     доцент, завідуюча кафедри англійської філології,

                        Миколаївський державний   університет імені В.О.Сухомлинського

КУРСИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ

Американська література

Англійська література

Сучасна американська література

Теорія сучасної американської літератури та кіно

Стилістика англійської мови

Англійська мова для студентів випускних курсів

НАГОРОДИ

2013-2016   Координатор програми Темпус

2011            Почесна нагорода Кабінету Міністрів України

2005-2006   Фіналіст програми Фулбрайт (Єльський університет, США)

2001            Відмінник освіти України  (Міністерство освіти і науки України)

2001            Грамота за багаторічну працю в системі освіти, високий професіоналізм,

                    вагомий  внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів,

                    виховання  студентської молоді (Міністерство освіти і науки України)                   

1998             Сертифікат за відмінну співпрацю з Малою Академією наук для обдарованих дітей

1996             Навчання в Кембриджському університеті (Велика Британія)

1995             Стажування за міжнародною програмою обмінів, США

ПРОФЕСІЙНА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

2014- член організації TESOL

2008-  регіональний представник IREX

2006 – член центру Американських літературних студій в Україні

1996-2007 – член регіонального і Київського комітетів по висуванню кандидатур на отримання нагород в галузі освіти

1999-2003 – Голова комітету по висуванню кандидатур в ТЕА програмі, АССЕLS, Одеса

1998-2001 – АСТR/ACCELS незалежний науковий консультант

1996 -           Член Міжнародної Асоціації Вчителів англійської мови як іноземної

ГРОМАДСЬКА РОБОТА

1999  -              керівник студентської волонтерської організації

1994-1996   -   координатор представника Корпусу миру (США)

МОВИ

Українська (рідна), російська (рідна), англійська, французька.

ДОДАТОК

Монографії, підручники, навчальні посібники:

 1. Стилістичні прийоми в створенні характерів в романі «Сад радощів земних» Джойс Керол Оутс (англ..) – Миколаїв:ATOL Publisher, 2004. – 76с.
 2. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. «Стилістика. Аналіз англомовного публіцистичного тексту». Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою).  - Миколаїв, МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014.
 3. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Стилістика сучасного англомовного публіцистичного тексту. Навчальний посібник. - Миколаїв: МНУ ім..В.О.Сухомлинського, 2011. – 190с.
 4. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Інтегрований курс навчання засобами англійської мови. Історія стародавніх цивілізацій: комунікативно-когнітивний аспект. Частина перша та друга. Миколаїв. Дизайн и полиграфия, 2009 – 214 с. 

.Останні конференції:

 1. Міфологічна парадигма в романі «Сад радощів земних» Джойс Керол Оутс. – Третя міжнародна конференція “Contemporary Issues in American Studies”, Київ, 2008.
 2.  Нові напрямки американістики: Традиційний поворот в американській літературі в еру глобалізації, The Global Challenges Conference, Friends University, Wichita, Kansas, April 6-8, 2006. 
 3. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. До питання контексту у сучасній американській прозі // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В. Ковальчук, С.В. Новоселецька. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 48.-328 с.
 4. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С.  Дискурсивний аналіз значення контексту у сучасній американській літературі. The International Scientific Association. “Global scientific unity 2014” (26-27 September 2014 Prague (Czech Republic)) “Science & Genesis” Електронний доступ: http://science-genesis.com
 5. Мироненко Т.П. Рефреймінг як засіб зміни емоційної парадигми реципієнта. Сучасні тенденції науки та освіти: актуальні проблеми германістики та перекладознавства: збірник наукових праць професорсько-викладацького складу та студентів за матеріалами VII науково-практичної конференції, присвяченої дню народження канд. пед. наук, доц. С.В. Будака / за заг. ред. Н.І. Козак, Л.В. Водяна. – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2014. – С. 64-68.
 6. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Дискурс ризику // Фукнциональная лингвистика: сб.науч.работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования.  –  № 4. –Симферополь, 2012. – С.34-36.                 
 7. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Сутність принципу рефлексивної активності у процесі навчання іншомовної мовленнєвої діяльності в умовах Болонського процесу // Комунікативно-когнітивний підхід до викладання філологічних і психолого-педагогічних дисциплін: [Зб.матер. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар.участю. 20 квітня 2012р., м. Євпаторія]. – Ялта; Євпаторія: [РВВ КГУ; ЕІСН КГУ]. 2012.  – С. 95-97.
 8. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. До питання синхронії та діахронії лексико-семантичної групи слів та шляхи її вивчення. Наукові записки. – Випуск 115. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2013.- С. 66-72
 9. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. До проблеми адаптації художнього тексту в кіно текст. Функциональная лингвистика: сб.науч.работ/ Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч.ред. А.Н. Рудяков. - №5. – Симферополь, 2013. -  С.266-268.
 10. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Реалізація принципу рефлексивної активності у процесі навчання іншомовної мовленнєвої діяльності. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського: зб. наук. праць. № 1.42 (98) – Миколаїв: МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2013.
 11. Мироненко Т.П., Добровольська Л.С. Вираження регіонального аспекту в американській літературі Міжкультурна германістика в українському контексті. Мат-ли ІІІ міжрегіональної наук.конф. –  Миколаїв: МНУ ім.В.О.Сухомлинського, 2012. – С.75-80.