На кафедрі англійської філології функціонує наукова школа «Інтегрований підхід до навчання іноземних мов». Керівник та відповідальний виконавець науково-дослідної теми – Мироненко Тетяна Платонівна, кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. професора, завідуюча кафедри англійської філології; виконавці науково-дослідної теми: Баркасі Вікторія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Добровольська Леся Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Щербакова Олена Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент; Сав’юк Анна Миколаївна, кандидат педагогічного наук.

Відповідно до сучасних тенденцій розвитку науки, науковою школою передбачено створення умов забезпечення інтегрованого підходу, наукова школа працює над створенням спеціальних освітніх курсів.

Спеціальні освітні курси в умовах інтегрованого підходу допомагають формуванню наступних компетенції: ціннісно-смислових (розуміння мети заняття, важливості вивчення теми); загальнокультурних (культура мовлення, почуття патріотизму); інформаційних (робота з комп’ютером, вміння самостійно підбирати необхідний матеріал); комунікативних (вміння працювати в групах, вислуховувати, спілкуватися, лояльно відноситися до людей з іншою точкою зору).

Практичні результати дослідження використовуються при розробці програм і змістових блоків навчальних дисциплін при підготовки фахівців за освітньо кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та «Магістр» та включають:

1)      розробку та впровадження інтегрованого навчання у навчальні дисципліни;

2)      розробку та впровадження у навчальний процес інтегрованих навчально-методичних комплексів з теоретичних курсів «Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту», «Літературознавча компаративістика і художній переклад»,  «Історіографія лінгвістики» для студентів спеціальності «Мова і література (англійська)»;

3)      проведення щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції освіти» з виданням збірки наукових статей;

4)      підготовку підручника з грифом МОН «Стилістика. Аналіз англомовного публіцистичного тексту» (автори Мироненко Т.П., Добровольська Л.С.) для студентів випускних курсів;

5)      наукові доробки та їх відображення у науково-практичних всеукраїнських та міжнародних конференціях з подальшою публікацією у фахових виданнях; 

6)      залучення студентів до науково-дослідної роботи у товаристві «Філолог» (керівники: Мироненко Т.П., Добровольська Л.С.) та проблемних групах «Сучасні питання англомовного дискурсу» (керівник Мироненко Т.П.), «Сучасні тенденції лінгвістики» (керівники: Філіпп’єва Т.І.,  Щербакова О.Л.), «Новітні технології викладання англійської мови» (керівник Добровольська Л.С.);

7)      участь студентів у міжнародних конференціях:  Міжнародна наукова конференція (Польща).

Кафедра німецької філології здійснює науково-дослідницьку роботу з дослідження германських мов в аспекті фонології, лексикології, семасіології, компаративістики та дискурсу у синхронічному та діахронічному планах. Керівник наукової школи – завідувач кафедри, д. філол. н., проф. Таранець Валентин Григорович. До робочої групи входять науково-педагогічні працівники кафедри та магістранти.

Окремою гілкою представленої наукової школи виділилась дослідницька тема «Німецькі імена і прізвища на Півдні України», присвячена вивченню етимології власних імен та впливу української та російської мов на німецькі прізвища, під керівництвом к.філол.н, доц. Козак Надії Ігорівни. За темою здійснюється індивідуальне наукове дослідження для докторської дисертації (Козак Н. І.), у рамках якого у 2013-2014 отримано наукову стипендію від ДААД, готується однойменна монографія; ведуться аспірантські дослідження; підготовлено студентську конкурсну наукову роботу на тему «Функціонування німецьких прізвищ у соціокультурному просторі Німеччини» (Вереєвська К.) під керівництвом к.філол.н., доц.. Козак Н. І.; опубліковано ряд статей і доповідей.

При кафедрі німецької філології діє студентська лінгвістична науково-проблемна лабораторія «Перекладацькі студії», під керівництвом викл. Нечепоренко Марії Анатоліївни, створена з метою залучення студентської молоді до науково-творчої роботи через професійно і соціально спрямоване використання знань та вмінь з іноземної мови. До робочої групи входять студенти 2-5 курсів. Результати пошукової роботи втілюються у наукових публікаціях студентів під керівництвом викладачів та творчих перекладах класиків художньої літератури, викладених у збірках студентських перекладів і презентованих на факультетських літературних вечорах.

Кафедра германських мов і перекладознавства. Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за загальною темою «Переклад як центральна ланка полілінгвальної опосередкованої комунікації» (держ. реєстр. номер 0112U004181 від 27.04.2012 р.). Науковий керівник – к.п.н., доц. Лощенова Ірина Феліксівна. Виконавці: Волченко О.М., Абабілова Н.М., Нікішина В.В., Шапочка К.А., Усаченко І.В., Сидоренко Ю.І.

З метою організації та допомоги студентам у їхній науково-дослідній роботі під час навчання в університеті кафедрою германських мов і перекладознавства створеною НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРЕКЛАДАЧ». Основною метою діяльності наукового товариства є залучення талановитої молоді у сферу науки, сприяння створенню умов для заняття науковою роботою студентів, залучення та вдосконалення їхніх навичок у самостійній науково-дослідній діяльності, а також сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів.

Основними завданнями наукового товариства є:

− сприяння формуванню умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів спеціальності;

− пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів та сприяння наданню консультацій у їхній науковій діяльності;

− сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом;

− сприяння організації та розвитку міжвузівського і міжнародного наукового та культурного співробітництва;

− інформаційна діяльність тощо.

Для виконання своїх завдань наукове товариство:

− організовує роботу студентів у наукових осередках;

− формує пропозиції вченій раді й структурним підрозділам університету щодо розвитку та вдосконалення наукової і науково-дослідної діяльності студентів спеціальності;

− організовує і бере участь у проведенні загальноуніверситетських наукових,науково-практичних, навчально-методичних конференцій, круглих столів, семінарів і форумів студентів;

− сприяє виданню наукових робіт студентів, магістрантів та аспірантів;

− бере безпосередню участь у проведенні конкурсів, олімпіад та грантовій політиці університету з метою підтримки стимулювання кращих наукових досліджень студентів;

− інформує та організовує участь студентів у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт;

− сприяє впровадженню результатів наукових досліджень студентів;

− колегіально визначає кандидатів і формує пропозиції деканатам та ректорату університету для отримання іменних стипендій і премій студентами;

− налагоджує і розвиває міжвузівське спілкування студентів;

− має право клопотати перед ректоратом університету про відрядження представницьких делегацій наукового товариства для навчального, наукового та інших видів обміну в Україні та за кордоном.

Кафедра іноземних мов виконала роботу над науковим проектом  «Формування крос-культурної компетентності студентів у процесі професійної підготовки» (Держ. реєстр. номер 0112U002945). Відповідальний виконавець – Мороз Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов.

Теоретичні результати, отримані у процесі виконання теми, визначаються тим, що концепція кроскультурної комунікації студентської молоді розширює уявлення, наявні в галузі педагогічного знання про даний предмет.

Практичні результати дослідження використовуються при розробці програм і змістових блоків навчальних дисциплін. Разом з тим, вони використані для вдосконалення роботи зі студентами щодо розробки нових та оптимізації існуючих міжнародних студентських програм обміну.