ЗВІТ

ВНУТРІШНЬОЇ АГЕНЦІЇ

З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

за 2015-2016 навчальний рік

 

Нормативна база організації роботи внутрішньої агенції з забезпечення якості освіти:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про вищу освіту»;
 • Статут Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;
 • Положення про внутрішню агенцію з забезпечення якості вищої освіти Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського (2015р.)
 •  Положення про внутрішню агенцію з забезпечення якості вищої освіти факультету іноземної філології МНУ

Мета: забезпечити  якість вищої освіти.

Стратегічна мета: сприяти Європейському співробітництву в галузі забезпечення якості вищої освіти.

Завдання Агенції:  

 • формулює вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти;
 • аналізує якість освітньої діяльності структурних підрозділів;
 • готує матеріали для ліцензійної експертизи;
 • подає пропозиції, у тому числі з метою запровадження міждисциплінарної підготовки, щодо програм та переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти, та подає їх до ректорату;
 • погоджує стандарти освітньої діяльності, розроблені МОН, за кожною спеціальністю;
 • готує матеріали для проходження акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;
 • формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, у тому числі наукових здобутків, структурних підрозділів, за якими можуть визначатися рейтинги співробітників;
 • готує матеріали про акредитацію спеціалізованих вчених рад та подає їх на затвердження МОН, а також контролює їхню діяльність;
 • бере участь у формуванні показників державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою за рівнями вищої освіти та спеціальностями в порядку, встановленому законом;
 • готує та оприлюднює щороку доповідь про якість вищої освіти в університеті, її відповідність до завдань сталого інноваційного розвитку суспільства; звіт про власну діяльність, формує пропозиції щодо законодавчого забезпечення якості вищої освіти та надає зазначені документи вченій раді університету для їхнього обговорення та належного реагування;
 • налагоджує зв’язки та співпрацює з освітніми й науковими установами та іншими вищими навчальними закладами, зокрема з тими, основним напрямом діяльності яких є забезпечення якості вищої освіти та акредитація;
 • провадить видавничу діяльність;
 • організовує та проводить конференції, семінари, зустрічі, наради, у тому числі міжнародні, з питань, що належать до компетенції Агенції, а також бере участь у цих заходах;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом;

 

 • забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їхнім здійсненням;
 • забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

 

з/п

Назва заходу

Термін

проведення

Відповідальні

Примітка

 

І. Запровадження орієнтованих на студента навчальних планів підготовки

за ОКР «бакалавр» і «магістр»

         Ураховуючи рекомендації європейських інституцій, досвід із запровадження рамок кваліфікацій  ЄС та країнах, які є провідними експортерами освітніх послуг, факультет удосконалив розробку навчальних планів з орієнтацією на фахову підготовку студента. 

1.

Обґрунтувано програми підготовки з урахуванням точок зору роботодавців, фахівців і академічної спільноти.  

 

Квітень - травень 2016р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр

 

2.

Визначено профілі програм підготовки відповідно до рівня присвоюваних кваліфікацій та з урахуванням типових видів занять випускників.

 

Квітень - травень 2016р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр

 

3.

Визначено загальні (інструментальних, міжособистісних, системних) та фахових компетентності, які мають бути досягнуті в програмі підготовки, та є необхідними для визнання професійної та академічної кваліфікації.

Квітень 2016р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр

 

4.

 Визначено кінцеві результати навчання (опис того, що студент повинен знати, вміти і бути здатним продемонструвати після завершення навчання) за програмою підготовки.  

Квітень 2016р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр

 

5.

Визначено засоби діагностики, за якими оцінюється досягнення студентами цілей навчальної програми та рівня їхніх досягнень.

Квітень 2016р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр

 

6.

Розроблено навчальні програми з дисциплін, враховуючи процес оволодіння певними компетентностями.

Травень 2016р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр

Подано до навчального відділу МНУ

7.

 Сформовано та регулярно оновлюються інформаційні пакети щодо діючих програм навчання й переліку дисциплін у програмах підготовки (українською та англійською мовами).

 Травень 2016р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр

Сайт ФІФ

fif.at.ua.

II. Підвищення якості методичного забезпечення навчальних дисциплін

          Заплановані програмою підготовки за напрямом/ спеціальністю результати навчання значною мірою формуються за рахунок опанування навчальних дисциплін загальнонаукової та фундаментальної підготовки, базових професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальностями факультету. Кадровий потенціал факультету здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за 2 напрямами і 5 спеціальностями.  Протягом 2015-2016н.р. сформовано комплекс необхідного навчально-методичного забезпечення, що дозволяє забезпечити на високому фаховому рівні викладання усіх навчальних дисциплін.  

1.

 З метою забезпечення єдиних методичних підходів до викладання дисциплін, які є профільними одночасно для кількох кафедр, а також для забезпечення належного рівня експертизи навчально-методичних розробок, сформовано предметну комісію при науково-методичній раді факультету, до складу якої увійшли завідувачі кафедр та уповноважені представники зі спеціальностей факультету.

 Лютий 2016р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр, уповноважені представники зі спеціальностей факультету,

доц. Баркасі В.В.,

доц. Водяна Л.В.,

доц. Абабілова Н.М.

 

2.

При плануванні навчального процесу неухильно дотримуваємось принципу забезпечення викладання навчальних дисциплін профільними кафедрами.

Протягом 2015-2016н.р.

Завідувачі кафедр

 

3.

Розроблено систему заохочування викладачів до впровадження мультимедійних технологій під час викладання навчальних дисциплін, до зменшення репродуктивного складника викладання, що передбачає розміщення навчальних ресурсів у внутрішній інтернет-мережі.

Березень 2016р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі кафедр   

 

III. Посилення практичної підготовки студентів

        Важливим чинником, який сприяє формуванню вміння застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності, а відтак сприяє набуттю студентами професійних компетентностей, є практична підготовка.  

1.

 З метою посилення практичної підготовки студентів протягом 2015-2016н.р. узгоджено з потенційними роботодавцями обсяги та види практичної підготовки, а також терміни її проходження.

Вересень 2015р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр   

 

IV. Заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і забезпечення їх вмотивованості до розвитку культури якості

Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників є однією з ключових позицій рейтингів ВНЗ.  Вимоги до фахового рівня професорсько-викладацького складу та їх наукових досягнень визначають можливості отримання ліцензії для надання освітніх послуг.  Професорсько-викладацький склад у несе відповідальність за якість викладання та оцінювання, забезпечення зворотного зв’язку із роботодавцями, випускниками і студентами.

  

1.

 Розроблено процедури зарахування і продовження терміну перебування на посаді викладачів. Вдосконалено наявні критерії (з відповідною диференціацією за посадами, з урахуванням специфіки окремих структурних підрозділів – кафедри іноземних для неспеціалізованих факультетів), які б засвідчували, що особи, залучені до викладацької роботи:

 • мають відповідну кваліфікацію та/або високий фаховий рівень у відповідній науковій галузі;
 • здатні отримувати і генерувати нові знання, адаптувати їх до нових умов та вимог;
 • мають як мінімум базовий рівень компетентності для здійснення своїх службових обов’язків;
 • мають необхідні вміння і досвід для того, щоб ефективно передавати студентам свої знання і розуміння предмету в різних ситуаціях навчання.

Травень 2016р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр, уповноважені представники зі спеціальностей факультету,

доц. Баркасі В.В.,

доц. Водяна Л.В.,

доц. Абабілова Н.М.    

 

2.

 Розроблено систему оцінювання ефективності роботи викладачів, яка, окрім відомостей про участь у науковій роботі та про кількість наукових і науково-методичних розробок, включає показники, за допомогою яких можна охарактеризувати:

 • якість проведення навчальних занять (за моніторинговими опитуваннями студентів, випускників, викладачів кафедр, викладачів, які забезпечують дисципліни, що є наступними у структурно-логічній схемі викладання тощо);
 • рівень прогресу студентів (оцінюється за відсотком студентів, яким зараховані кредити за опанування дисципліни/модулю, і показниками успішності упродовж семестру і на підсумковому контролі, з урахуванням результатів вступного контролю і показників успішності на дисциплінах, які викладалися раніше);
 • якість оцінювання успішності студентів (за розподілом оцінок з навчальних дисциплін упродовж семестру і на підсумковому контролі; за порівнянням розподілу оцінок по тому ж контингенту студентів на споріднених дисциплінах/ дисциплінах того ж рівня складності у той самий період часу; за результатами контролю залишкових знань студентів; за порівнянням з успішністю студентів на дисциплінах, які викладалися раніше/пізніше, але в яких оцінюються набуття студентами тих самих чи однотипних компетентностей тощо);
 • рівень навчально-методичних розробок (експертні оцінки, в тому числі зовнішні);
 • підвищення кваліфікації;
 • участь у методичній роботі кафедр, факультетів;
 • участь у роботі з організації навчального процесу;
 • участь у профорієнтаційній роботі; 
 • участь в інших заходах/ роботах/ проектах, спрямованих на зростання якості освіти в Університеті, на підвищення ефективності діяльності Університету тощо.

Травень 2016р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр, уповноважені представники зі спеціальностей факультету,

доц. Баркасі В.В.,

доц. Водяна Л.В.,

доц. Абабілова Н.М.  

 

3.

  Розроблено і затверджено концепцію підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету.

Жовтень 2015р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі кафедр   

 

4.

 Ураховуючи роль англійської мови в сучасному науковому світі та на ринку освітніх послуг, сприяти підвищенню рівня володіння науково-педагогічними працівниками університету англійською мовою.

Листопад 2015р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі кафедр   

 

V. Заходи, спрямовані на вдосконалення

методів викладання і підвищення рівня об’єктивності оцінювання.

Оновлення змісту, форм і методів навчання, методик оцінювання шляхом упровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронного контенту орієнтоване на результат – сприяти формуванню загальних і професійних компетентностей студентів та визначенню того, наскільки студенти досягли запланованих результатів.

1.

Розроблено Положення про критерії оцінювання знань студентів за конкретними напрямами підготовки та видами навчальної роботи, враховуючи вимоги програми.

Жовтень 2015р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр, уповноважені представники зі спеціальностей факультету,

доц. Баркасі В.В.,

доц. Водяна Л.В.,

доц. Абабілова Н.М.   

 

2.

Розроблено систему оцінювання студентів, які навчаються за заочною формою, із запровадженням обов’язкового виконання спеціально розроблених тестових завдань для складання заліку / іспиту.

Грудень 2015р.

 

 Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр, уповноважені представники зі спеціальностей факультету,

доц. Баркасі В.В.,

доц. Водяна Л.В.,

доц. Абабілова Н.М. 

 

3.

Створено факультетський банк екзаменаційних, контрольних завдань і тестів з усіх навчальних дисциплін.

 

Грудень 2015р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр, уповноважені представники зі спеціальностей факультету,

доц. Баркасі В.В.,

доц. Водяна Л.В.,

доц. Абабілова Н.М.   

 

 

 VI. Заходи, спрямовані на забезпечення об’єктивності

при присвоєнні кваліфікації.

Зростання відповідальності університетів за присвоєння кваліфікацій і невідповідність усталених традиційних підходів сучасним вимогам ринку праці передбачає підтвердження у випускника сформованого мінімально необхідного (порогового) рівню компетентностей. У зв’язку з цим доцільно удосконалити підходи щодо роботи ДЕК – як стосовно оцінювання результатів навчання, так і стосовно кваліфікації (і незаангажованості) екзаменаторів (експертів).       

 

 1.

Розроблено Положення про екзаменаційні комісії відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

Грудень 2015р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі кафедр   

 

2.

Розробити проект Положення про диплом із відзнакою для кожного ОКР факультету.

Грудень 2015р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі кафедр   

 

 

 

 

VII . Профорієнтаційна діяльність щодо формування контингенту студентів.

 

1.

Підготовлено інформаційні матеріали про факультет, напрями і спеціальності, програми підвищення кваліфікації.

Жовтень-листопад 2015р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр, уповноважені представники зі спеціальностей факультету,

доц. Баркасі В.В.,

доц. Водяна Л.В.,

доц. Абабілова Н.М.  

 

2.

Співпраця з відділом довузівської підготовки, управліннями освіти, загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами.

Протягом 2015-2016н.р.

 Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр, уповноважені представники зі спеціальностей факультету,

доц. Баркасі В.В.,

доц. Водяна Л.В.,

доц. Абабілова Н.М.

 

3.

Співпраця з роботодавцями щодо працевлаштування випускників факультету.

 

 

Протягом 2015-2016н.р.

 

 

 

 

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр, уповноважені представники зі спеціальностей факультету,

доц. Баркасі В.В.,

доц. Водяна Л.В.,

доц. Абабілова Н.М.

 

 

4.

Проведення Тижнів профорієнтаційної роботи, участь у Ярмарках професій, проведення зустрічей викладачів і студентів із учнями шкіл на базі факультету.

Протягом 2015-2016н.р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр, уповноважені представники зі спеціальностей факультету,

доц. Баркасі В.В.,

доц. Водяна Л.В.,

доц. Абабілова Н.М.  

 

5.

Організація постійно діючого взаємозв’язку з потенційними абітурієнтами.

Протягом 2015-2016н.р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі кафедр   

 

6.

 Створено базу даних випускників факультету і розроблено систему зворотного зв’язку з випускниками та провідними роботодавцями галузі.

Березень 2016р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі кафедр   

Сайт ФІФ

http://fif.at.ua/index/nashi_vipuskniki/0-131

 

 

VII. Заходи, спрямовані на адаптацію студентів першого курсу

до навчального процесу в Університеті.

 

1.

Створено програму залучення студентів старших курсів до надання допомоги студентам І та ІІ років навчання.

Жовтень -листопад 2015р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі кафедр   

 

2.

Розроблено анкети з метою виявлення у студентів І курсу проблем адаптації, організаційного забезпечення взаємодії з викладацьким складом та адміністрацією університету, рівня недосконалості ресурсів університету для забезпечення ефективного навчання, самостійної роботи, а також задоволення їхніх соціокультурних потреб.

Жовтень 2015р.,

лютий 2016р.

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр, уповноважені представники зі спеціальностей факультету,

доц. Баркасі В.В.,

доц. Водяна Л.В.,

доц. Абабілова Н.М.   

 

3.

 Запроваджено тематичне щорічне (березень-квітень)  опитування студентів першого курсу для встановлення (і наступного вирішення) проблем адаптації.

 

Голова агенції,

доц. Мороз Т.О.,

завідувачі випускових кафедр, уповноважені представники зі спеціальностей факультету,

доц. Баркасі В.В.,

доц. Водяна Л.В.,

доц. Абабілова Н.М.